STATUUDID

Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu (EANÜ) poolt välja antavate aunimetuste statuudid

EANÜ auliikme statuut

  1. EANÜ auliikme (edaspidi auliikme) nimetus omistatakse EANÜ poolt erilise austusavaldusena akadeemilise kõrgharidusega naissoost üksikisikule nii Ühingule kui kogu Eesti ühiskonnale osutatud teenete eest.
  2. Ettepaneku auliikme nimetuse omistamiseks võivad teha kõik ühingu liikmed, kõrgkoolide struktuuriüksused, kõrgkoolides töötavad erinevad komisjonid ja üksikisikud.
  3. Ettepanek auliikme nimetuse omistamiseks esitatakse EANÜ konkursikomisjonile elektrooniliselt või paberkandjal üks kuu enne aastapäevaüritust.
  4. Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile auliikme nimetust.
  5. Auliikme nimetuse omistamise otsustab EANÜ konkursikomisjon, mille kinnitab EANÜ juhatus.
  6. Auliikme väljakuulutamine ja autasustamine toimub EANÜ aastapäevaürituste raames.
  7. Auliikme staatus registreeritakse EANÜ Auraamatus, kuhu tehakse sissekanne inimese nime ja aunimetuse andmise kuupäeva kohta.
  8. Auliikme staatus ei too EANÜ-le kaasa materiaalseid ega juriidilisi kohustusi auliikme nimetuse saanud isiku ees.

 

EANÜ „Aasta akadeemiline naisteadlane” statuut

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva statuudiga reguleeritakse EANÜ akadeemilise haridusega aasta naisteadlase konkursi (edaspidi konkurss) korraldamist ja aasta akadeemilise naisteadlase nimetamist.

1.2. Statuudi mõistes on aasta akadeemiline naisteadlane doktorikraadi või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni omav kõrgkooli nais-õppejõud või nais-teadustöötaja.

1.3. Konkursiga selgitakse välja konkursi väljakuulutamise aastale eelnenud aasta edukaim naisteadlane eesmärgiga väärtustada naisteadlaste teadustegevust, sellega seotud ühiskondlikku aktiivsust ja naisteadlaste panust ühiskonnas.

2. Konkursi korraldamine

2.1. Konkursi korraldab EANÜ konkursikomisjon kõrgharidusega naisteadlastele nende tunnustamiseks. EANÜ juhatus koos konkursikomisjoniga kuulutab selle välja ja kinnitab läbiviimise ajagraafiku.

3. Konkursil osalemise tingimused

3.1. „Aasta akadeemilise naisteadlase” kandidaadi võivad üles seada teadlane ise, tema teadus- või projektitöö rahastaja, struktuuriüksuse juht, vähemalt kaks kõrgkooli esindajat või kaks EANÜ liiget ühisavaldusega.

3.1. Konkursil osalemiseks tuleb EANÜle esitada elektroonilisel kujul motiveeritud esildis ja lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel aadressil ean@ean.ee. Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.

4. Aasta akadeemilise naisteadlase valimine

4.1. Aasta akadeemiline naisteadlane valitakse EANÜ konkursikomisjoni koosolekul. Valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

4.1.1. Aktiivne teadus- või õppetegevus, sh teaduslike projektide juhtimine või osalemine põhitäitjana; silmapaistvad teadustulemused ja nende publitseerimine; esinemine erialastel teadusfoorumitel; magistrandi/magistrantide või doktorandi/doktorantide juhendamine; teaduspreemiad ja -tunnustused; osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

4.1.2. EANÜ konkursikomisjonil on õigus aasta akadeemilise naisteadlase valimisel arvestada täiendavaid asjaolusid, mis tulenevad konkursile esitatud lisamaterjalidest.

5. Konkursi tulemuste kinnitamine ja aasta akadeemilise naisteadlase autasustamine

EANÜ juhatus kinnitab konkursikomisjoni tulemused ja autasustab aasta akadeemilist naisteadlast EANÜ tänukirjaga ja meenega. Tänukiri koos mälestusesemega „Akadeemiline naisteadlane … vastav aasta …” antakse üle EANÜ konverentsil.

Aasta akadeemiline naisteadlane annab allkirja EANÜ auraamatusse.

 

EANÜ „Aasta akadeemiline noor naisteadlane” statuut

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva statuudiga reguleeritakse EANÜ aasta akadeemilise haridusega noore naisteadlase konkursi (edaspidi konkurss) korraldamist ja aasta akadeemilise noore naisteadlase nimetamist.

1.2. Statuudi mõistes on noor naisteadlane doktorantuuris õppiv või doktorikraadi või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni omav kõrgkooli nais-õppejõud või nais-teadustöötaja, kelle vanus konkursi väljakuulutamisele eelneva aasta 31. detsembril oli 35 aastat või alla selle.

1.3. Konkursiga selgitakse välja konkursi väljakuulutamise aastale eelnenud aasta edukaim noor naisteadlane eesmärgiga väärtustada noorte naisteadlaste teadustegevust, sellega seotud ühiskondlikku aktiivsust ja tõsta noorte naisteadlaste töömotivatsiooni.

2. Konkursi korraldamine

2.1. Konkursi korraldab EANÜ konkursikomisjon kõrgharidusega naisteadlastele motivatsioonisüsteemi rakendamiseks ette nähtud vahendite arvelt. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise ajagraafiku kinnitab EANÜ juhatus koos konkursikomisjoniga.

3. Konkursil osalemise tingimused

3.1. „Aasta akadeemilise noore naisteadlase“ kandidaadi võivad üles seada noorteadlane ise, tema magistri- või doktoritöö juhendaja, struktuuriüksuse juht, vähemalt kaks kõrgkooli esindajat või kaks EANÜ liiget ühisavaldusega.

3.2. Konkursil osalemiseks tuleb EANÜ-le aadressil @ean.ee elektrooniliselt esitada motiveeritud esildis ja lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel. Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.

4. Aasta akadeemilise noore naisteadlase valimine

4.1. Aasta akadeemiline noor naisteadlane valitakse EANÜ konkursikomisjoni koosolekul. Valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

4.1.1. Aktiivne lülitumine teadustegevusse, sh teaduslike projektide juhtimine või osalemine põhitäitjana; silmapaistvad teadustulemused ja nende publitseerimine;  esinemine erialastel teadusfoorumitel; magistrandi/magistrantide või doktorandi/doktorantide juhendamine; teaduspreemiad ja -tunnustused; osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.

4.1.2. EANÜ konkursikomisjonil on õigus aasta noore naisteadlase valimisel arvestada täiendavaid asjaolusid, mis tulenevad konkursile esitatud lisamaterjalidest.

5. Konkursi tulemuste kinnitamine ja aasta akadeemilise noore naisteadlase autasustamine

5.1. EANÜ juhatus kinnitab konkursikomisjoni tulemused ja autasustab aasta akadeemilist noort naisteadlast EANÜ tänukirjaga ja meenega. Tänukiri koos mälestusesemega „Akadeemiline noor naisteadlane … vastav aasta …” antakse üle EANÜ konverentsil. Aasta akadeemiline noor naisteadlane annab allkirja EANÜ auraamatusse.