Põhikiri

Redaktsiooni muutus kinnitatud 11.02.1999

EESTI AKADEEMILISTE NAISTE ÜHING

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing (edaspidi EANÜ).

1.2. EANÜ on Tartu Ülikooli juures tegutsev akadeemilise haridusega naiste vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis on 1926. a. asutatud Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu õigusjärglane.

1.3. EANÜ tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtkonna valitavusel alt üles ja juhtide korrapärasel aruandlusel ühingu liikmete ees.

1.4 EANÜ taotleb akadeemilise haridusega naiste organisatsioonilist ühendamist, teaduse ja praktilise tegevuse integreerimist, erialaste kontaktide arendamist.

1.5. EANÜ on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pitsat ja sümboolika.

1.6. EANÜ juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.7. EANÜ juhatus asub Tartu Ülikoolis – Ülikooli 18, 51014Tartu linn, Eesti Vabariik.

1.8. EANÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. ÜHINGU EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. EANÜ tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. koondada Eesti akadeemilise haridusega naisi hariduse ja kultuuri edendamiseks Eesti Vabariigis;

2.1.2. virgutada akadeemilisi naisi rakendama oma teadmisi ja oskusi lahendamaks probleeme avaliku elu kõikidel tasanditel;

2.1.3. suurendada huvi teadustöö vastu kaasates naisüliõpilasi ja praktilise tegevusega seotud akadeemilisi naisi teadusuuringutele;

2.1.4. kujundada akadeemilist kutse-eetikat;

2.1.5. kaitsta teadusuuringute ja õpetamise vabadust;

2.1.6. levitada erialateadmisi;

2.1.7. jäädvustada Eestis sündinud, õppinud, elanud või töötanud silmapaistvate naiste mälestust;

2.1.8. korraldada akadeemiliste naiste suhtlemist ja ühisüritusi;

2.1.9. arendada koostööd naiste muude ühendustega oma eesmärkide saavutamiseks;

2.1.10. luua suhteid välismaa akadeemiliste naiste ja nende organisatsioonidega;

2.1.11. korraldada EANÜ liikmete täienduskoolitust;

2.1.12. taotleda EANÜ liikmetele stipendiume, teaduslähetusi välisriikidesse jms;

2.1.13. aidata kaasa akadeemiliste naiste teadustööde kirjastamisele.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab EANÜ ettekandekoosolekuid, diskussioone, kohtumisi, ekskursioone ja mitmesuguseid muid ühisüritusi; koordineerib EANÜ ajaloo uuringuid, arendab koostööd välisriikide organisatsioonidega; taotleb vahendeid täienduskoolituste käivitamiseks ning muude EANÜ ees seisvate ülesannete täitmiseks.

2.3. Oma eesmärkide saavutamisel on EANÜ-l õigus:

2.3.1. avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone;

2.3.2. määrata oma vahendite arvel naisteadlastele stipendiume ja anda auhindu silmapaistvate teadussaavutuste eest;

2.3.3. teha ettepanekuid teistele organisatsioonidele stipendiumite määramiseks ja auhindade andmiseks naisteadlastele;

2.3.4. sõlmida lepinguid ja sooritada muid tehinguid oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

3. ÜHINGU LIIKMED, ÜHINGUSSE ASTUMISE, SELLEST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. EANÜ liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks ja välisliikmeteks.

3.2. EANÜ tegevliikmeteks võivad olla Eestis elavad akadeemilise hariduse saanud naised.

3.3. EANÜ auliikmeteks võib EANÜ üldkoosolek valida isiku, kellel on EANÜ tegevuse arendamisel erilisi teeneid.

3.4. EANÜ välisliikmeteks võib EANÜ üldkoosolek valida välismaal elavaid isikuid, kellel on EANÜ tegevuse toetamisele rilisi teeneid.

3.5. EANÜ tegevliikmeks astumiseks peab soovija esitama EANÜ või EANÜ osakonna juhatusele sellekohase avalduse, milles väljendub tema nõusolek tunnustada EANÜ põhikirja.

3.6. EANÜ või EANÜ osakonna juhatus vaatab saabunud avalduse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest, vajaduse korral vestleb EANÜ-sse astuda soovijaga ning otsustab EANÜ-sse vastuvõtmise küsimuse.

3.7. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.8. Iga liige võib kirjaliku avalduse alusel EANÜ-st välja astuda.

3.9. EANÜ juhatus või EANÜ osakonna juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja EANÜ vastastikused varalised õigused ja kohustused. Otsuse ärakiri saadetakse või antakse väljaastunud liikmele kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

3.10. Liige loetakse EANÜ-st väljaastunuks vastava otsuse tegemise päevast.

3.11. Liige arvatakse EANÜ või EANÜ osakonna üldkoosoleku otsusega EANÜ-st välja järgmistel põhjustel:

3.11.1. kui ta ei vasta seaduses või põhikirjas liikmele esitatavatele tingimustele;

3.11.2. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi, sealhulgas ei tasu mõjuvate põhjusteta 31. detsembriks selle aasta liikmemaksu;

3.11.3. kui ta on käitunud ebaväärikalt ning sellega diskrediteeriunud EANÜ-d. 

3.12. EANÜst välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.13. Põhikirja punkti 3.11 alusel väljaarvatud liige loetakse EANÜst väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates.

3.14. Kui liikme on välja arvanud EANÜ osakonna üldkoosolek, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist EANÜ üldkoosoleku poolt;

3.15. EANÜst väljaastunud või väljaarvatud isikutele sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.16. Liikmelisust EANÜs ja liikmeõiguste teostamist ei saa edasi anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.17. Juhatus peab EANÜ liikmete registrit.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. EANÜ liikme õigused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.

4.2. Liikmel on õigus:

4.2.1.võtta osa EANÜ tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele;

4.2.2. võtta hääleõigusega osa EANÜ üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu;

4.2.3. valida ja olla valitud EANÜ juhtimis- ja kontrollorganitesse;

4.2.4. saada juhatuselt teavet EANÜ tegevuse kohta ja nõuda vastavat aruannet;

4.2.5. esitada ettepanekuid EANÜ tegevuse kohta;

4.2.6. astuda EANÜst välja;

4.2.7. kasutada teisi seaduses ja põhikirjas nimetatud liikme õigusi.

4.3. Liikmel on kohustus:

4.3.1. järgida seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi ning üldkoosoleku ja teiste juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

4.3.2. tasuda õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;

4.3.3. võtta osa EANÜ tegevusest ja aidata kaasa EANÜ eesmärkide saavutamisele.

4.4. EANÜ au- ja välisliikmetel on ühingu tegevust puudutavate küsimuste otsustamisel hääleõigus võrdselt tegevliikmetega, EANÜ au- ja välisliikmed on vabastatud sisseastumis-ja liikmemaksu tasumisest.

4.5. Liikmele võib täiendavaid kohustusi kehtestada ainult üldkoosoleku otsusega.

4.6. Liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

4.7. Päevast, mil liige loetakse EANÜ-st väljaastunuks või väljaarvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad varalised ja mittvaralised õigused ja kohustused.

4.8. Isikul, kelle liikmelisus EANÜs on lõppenud, ei ole õigusi EANÜ varale.

4.9. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

4.10. Liige ei vastuta EANÜ kohustuste eest.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. EANÜ kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

5.2.2. EANÜ eesmärgi muutmine;

5.2.3. EANÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

5.2.4. au- ja välisliikmete valimine;

5.2.5. majandusaasta aruande kinnitamine;

5.2.7. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja kinnitamine;

5.2.8. juhatuse liikmete, sealhulgas juhatuse esinaise ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.2.9. toimkondade koosseisu kinnitamine;

5.2.10. sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine;

5.2.11. liikmetele täiendavate õiguste andmine ja kohustuste kehtestamine;

5.2.12. muude küsimuste lahendamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud muude organite pädevusse.

5.3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku iga aasta sügissemestril. Korralise üldkoosoleku orienteeruv aeg ja koht määratakse kindlaks eelmisel üldkoosolekul.

5.5. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku EANÜ juhatuse, juhatuse esinaise, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.

5.6. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused. Juhatus peab punktis 5.5. nimetatud asjaolude ilmnemisel kutsuma erakorralise üldkoosoleku kokku 30 päeva jooksul vastava nõude esitamise päevast arvates.

5.7. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut 30 päeva jooksul kokku kutsunud, on üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud isikutel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada viisteist päeva enne üldkoosoleku toimumist, kusjuures kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord.

5.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui tema kokkukutsumisel on järgitud seadusest ja EANÜ põhikirjast tulenevaid nõudeid ning sellel osaleb või on esindatud üle poole EANÜ liikmetest.

5.10. Kui üldkoosolek ei ole punkti 5.9. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata kokkutulnute arvust.

5.11. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik EANÜ liikmed.

5.12. EANÜ liikmel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust kasutada isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

5.13. Liiget võib esindada vaid teine EANÜ liige.

5.14. Liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:

5.14.1. temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine;

5.14.2. EANÜ nõue tema vastu või tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;

5.14.3. liikme või temaga võrdset mmajanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemine;

5.14.4. tema väljaarvamine EANÜst.

5.15.EANÜ liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada järgmiste küsimuste otsustamisel:

5.15.1. EANÜ poolt tema vastu nõude esitamine;

5.15.2. juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.

5.16. Punktis 5.15 nimetatud liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

5.17. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.18. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5.19. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vaja üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete või nende esindajate poolthäältest, kui otsustatakse:

5.19.1. põhikirja muutmist, täiendamist või uue põhikirja vastuvõtmist;

5.19.2. EANÜ ühinemist, jagunemist või lõpetamist.

5.20. EANÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.21. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik EANÜ liikmed.

5.22. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.23. Kohus võib EANÜ liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

6. JUHATUS

6.1. Juhatus on EANÜ alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis seda juhib ja esindab.

6.2. Juhatuse liikmete arv määratakse üldkoosoleku otsusega arvestusega, et juhatusse kuulub kolm kuni seitse liiget. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

6.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esinaise.

6.4. Juhatuse esinaine korraldab juhatuse tööd.

6.5. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EANÜ kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6.6. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

6.7. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.7.1. EANÜ tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;

6.7.2. ülesannete jaotamine juhatuse liikmete vahel;

6.7.3. üldkoosoleku otsuste ja soovituste elluviimine, vajadusel sellega seonduvate otsuste vastuvõtmine;

6.7.4. EANÜ eesmärkide saavutamise organiseerimine ja planeerimine;

6.7.5. taotleja tegevliikmeks vastuvõtmise tsustamine ja liikmete väljaastumise avalduste rahuldamine;

6.7.6. iga-aastase eelarve koostamine ja kinnitamine ning selle täitmise jälgimine;

6.7.7. liikmete registri pidamine;

6.7.8. EANÜ raamatupidamise korraldamine;

6.7.9. raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;

6.7.10. muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga on antud juhatuse pädevusse.

6.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhtuse esinaine vastavalt vajadusele.

6.9. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

6.10. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.11. Punktis 6.9 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse , kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.12. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses kehtestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksulk, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

6.13. Kinnitatud majandusaasta aruandele ja tegevusaruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

6.14. Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel EANÜle tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.

6.15. Juhatuse liikme vabastab vastutusest:

6.15.1. tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud;

6.15.2. tema puudumine mõjuval põhjusel (haigus, lähetus ja muu selline) juhatuse koosolekult, millel varalise kahjus tekkimise aluseksolev otsus vastu võeti.

6.16. Juhatuse liikmelon õigus nõuda ülesannete täitmisel teatud vajalike kulutuste hüvitamist.

6.17. Juhatus peab liikmete registrit.

7. OSAKONNAD

7.1. EANÜ liikmed võivad moodustada territoriaalse osakonna, kui selles on vähemalt 10 liiget.

7.2. Osakonna loomise otsustab üldkoosolek.

7.3. Osakond ei ole juriidiline isik.

7.4. Osakond tegutseb EANÜ põhikirja alusel koostatud kodukorra järgi, mille kinnitab EANÜ juhatus.

7.5. Osakonna kõrgeim organ on üldkoosolek, millel võivad osaleda osakonna tegevuspiirkonnas elavad EANÜ liikmed.

7.6. Osakonna pädevusse kuulub EANÜ eesmärkide elluviimine oma tegevuspiirkonnas.

7.7. Osakonnal on juhatus, mis juhib osakonna tegevust. Juhatusel on üldkoosoleku otsusega osakondadele eraldatud vara käsutamise õigus.

7.8. Osakonna juhatuses on kaks kuni viis liiget. Osakonna juhatuse esinaine valitakse arvestusega, et ta peab kuuluma EANÜ juhatusse.

8. TOIMKONNAD

8.1. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks võivad EANÜ liikmed moodustada toimkondi.

8.2. Toimkond on muu organ mittetulundusühingute seaduse mõttes.

8.3. Toimkonna pädevusse kuulub EANÜ eesmärkide elluviimine, sellega seotud otsuste vastuvõtmine ja õigustoimingutetegemine.

8.4. Toimkonna moodustamise võib liikmete avalduse alusel otsustada EANÜ üldkoosolek või juhatus, samuti osakonna üldkoosolek või juhatus.

9. REVISJONIKOMISJON

9.1. EANÜ kontrollorganiks on revisjonikomisjon.

9.2. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjonis on üks kuni kolm liiget.

9.3. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla EANÜ juhatuse liige ega raamatupidaja.

9.4. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esinaise, kes juhib komisjoni tööd ja jaotab ülesandeid komisjoni liikmete vahel.

9.5. Revisjonikomisjon viib läbi EANÜ majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoni aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

9.6. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus kontrollida EANÜ vara, arvelduskontosid, raamatupidamise dokumente ning õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.

9.7. Revisjonikomisjoni koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

9.8. Revisjonikomisjoni koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekust võtab osa üle poole revisjonikomisjoni liikmetest.

9.9. Revisjonikomisjoni otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole kohal olnud revisjonikomisjoni liikmetest.

9.10. Revisjonikomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse.

10. ÜHINGU VARA

10.1. EANÜ vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, ühingu ja osakondade üritustest laekunud tuludest, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest, EANÜ tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest.

10.2. EANÜ vara käsutamise õigus on juhatusel. Üldkoosoleku otsusega osakondadele eraldatud vara käsutamise õigus on osakondade juhatusel.

10.3. Liikmel ei ole õigust EANÜ varale ja EANÜl ei ole õigust liikme varale.

10.4. EANÜ vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liikmed ei kanna varalist vastutust EANÜ kohustuste eest ja EANÜ ei kanna varalist vastutust oma liikmete koustuste eest.

10.5. Kontrolli EANÜ finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revisjonikomisjon.

11. ÜHINGU LÕPETAMINE

11.1. EANÜ lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsusega;

11.1.2. pankrotimenetluse alustamisel EANÜ vastu;

11.1.3. kui EANÜsse on jäänud vähem kui kaks liiget;

11.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

11.1.5. muudel seaduses ettenähtud alustel.

11.2. EANÜ lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

11.3. EANÜ tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

11.4. EANÜ tegevuse lõpetamise tagajärjel allesjäänud vara saatuse üle otsustab üldkoosolek.

11.5. Vara ei või õigustatud isikule üle anda enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest.

12. EANÜ ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

12.1. EANÜ võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult mittetulundus-ühinguteks.

12.2. EANÜ ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.