EANÜ poolt väljaantavate aunimetuste statuudid

EANÜ auliikme statuut
 • EANÜ (edaspidi auliikme) nimetus omistatakse Akadeemilise kõrgharidusega naissoost üksikisikule nii Ühingule kui Eestimaa rahvale osutatud teenete eest EANÜ poolt erilise austusavaldusena.
 • Ettepaneku auliikme nimetuse omistamiseks võivad esitada kõik ühingu liikmed, kõrgkoolide struktuuriüksused, õppetoolid, kõrgkoolis töötavad erinevad komisjonid, üksikisikud.
 • Ettepanek auliikme omistamiseks esitatakse EANÜ konkursikomisjonile elektrooniliselt või paberkandjal üks kord aastas, üks kuu enne aastapäevaüritust.
 • Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukliikme nimetust.
 • EANÜ auliikme nimetuse omistamise otsustab EANÜ konkursikomisjon, mille kinnitab EANÜ juhatus.
 • Auliikme väljakuulutamine ja autasustamine toimub EANÜ aastapäevaürituste raames.
 • Auliikme staatus registreeritakse selleks avatud auliikmete raamatus, kuhu tehakse sissekanne inimese nime, tema teenete ja aunimetuse andmise kuupäeva.
 • Auliikme staatus ei too EANÜ-le kaasa materiaalseid ega juriidilisi kohustusi auliikme nimetuse saanud isiku ees.
EANÜ „Aasta akadeemilise naisteadlase” statuut
 • Üldsätted
  • Käesoleva statuudiga reguleeritakse EANÜ aasta akadeemilise haridusega naisteadlase konkursi (edaspidi konkurss) korraldamist ja aasta akadeemilise naisteadlase nimetamist.
  • „Aasta akadeemiline naisteadlane” statuudi mõistes on doktorikraadi või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni omav kõrgkooli nais-õppejõud või nais-teadustöötaja.
  • Konkursiga selgitakse välja konkursi väljakuulutamise aastale eelnenud aasta edukaim naisteadlane.
  • Aasta akadeemilise naisteadlase väljaselgitamise eesmärk on:
   • väärtustada naisteadlaste teadustegevust ja sellega seotud ühiskondlikku aktiivsust;
   • tõsta naisteadlaste panust ühiskonnas.
 • Konkursi korraldamine
  • Konkursi korraldab EANÜ konkursikomisjon kõrgharidusega naisteadlastele nende tunnustamiseks.
  • Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise ajagraafiku kinnitab EANÜ juhatus koos konkursikomisjoniga.
 • Konkursil osalemise tingimused
  • „Aasta akadeemilise naisteadlase” kandidaadi võivad seada üles teadlane ise, tema teadus- või projektitöö rahastaja, struktuuriüksuse juht, vähemalt kaks kõrgkooli esindajat või kaks EANÜ liiget ühisavaldusega.
  • Konkursil osalemiseks tuleb EANÜ-le elektrooniliselt esitada aadressil ean@ean.ee motiveeritud esildis;
   • lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
   • Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.
 • Aasta akadeemilise naisteadlase valimine
  • Aasta akadeemiline naisteadlane valitakse EANÜ konkursikomisjoni koosolekul.
  • Aasta akadeemilise naisteadlase valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
   • aktiivne teadus- või õppetegevus, sh:
    • teaduslike projektide juhtimine või osalemine põhitäitjana;
    • silmapaistvad teadustulemused ja nende publitseerimine;
    • esinemine erialastel teadusfoorumitel;
   • magistri(te) või doktorandi/doktorantide juhendamine;
   • teaduspreemiad ja -tunnustused;
   • osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.
  • EANÜ konkursikomisjonil on õigus aasta akadeemilise naisteadlase valimisel arvestada täiendavaid asjaolusid, mis tulenevad konkursile esitatud lisamaterjalidest.
 • Konkursitulemuste kinnitamine ja aasta akadeemilise naisteadlase autasustamine
  • EANÜ juhatus kinnitab konkursikomisjoni tulemused ja autasustab aasta akadeemilist naisteadlast EANÜ tänukirjaga ja meenega.
  • Tänukiri koos mälestusesemega „Akadeemiline naisteadlane ..vastav aasta…” antakse üle EANÜ konverentsil.

„Aasta akadeemiline naisteadlane” annab allkirja EANÜ auraamatusse.

EANÜ „Aasta akadeemiline noor naisteadlane” statuut
 • Üldsätted
  • Käesoleva statuudiga reguleeritakse EANÜ aasta akadeemilise haridusega naiste noorteadlase konkursi (edaspidi konkurss) korraldamist ja aasta akadeemilise noorteadlase nimetamist.
  • Noor naisteadlane statuudi mõistes on doktorantuuris õppiv, doktorikraadi või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni omav kõrgkooli nais-õppejõud või nais-teadustöötaja, kelle vanus konkursi väljakuulutamisele eelneva aasta 31. detsembril oli 35 aastat või alla selle.
  • Konkursiga selgitakse välja konkursi väljakuulutamise aastale eelnenud aasta edukaim nais-noorteadlane.
  • „Aasta akadeemiline noor naisteadlane” väljaselgitamise eesmärk on:
   • väärtustada noorte naisteadlaste teadustegevust ja sellega seotud ühiskondlikku aktiivsust;
   • tõsta noorte naisteadlaste töömotivatsiooni.
 • Konkursi korraldamine
  • Konkursi korraldab EANÜ konkursikomisjon kõrgharidusega naistele motivatsioonisüsteemi rakendamiseks ettenähtud vahendite arvelt.
  • Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise ajagraafiku kinnitab EANÜ juhatus koos konkursikomisjoniga.
 • Konkursil osalemise tingimused
  • Aasta akadeemilise noore naisteadlase kandidaadi võivad seada üles noorteadlane ise, tema magistri- või doktoritöö juhendaja, struktuuriüksuse juht, vähemalt kaks ülikooli õppejõudu või kaks EANÜ liiget ühisavaldusega.
  • Konkursil osalemiseks tuleb EANÜ-le elektrooniliselt esitada aadressil ean@ean.ee motiveeritud esildis;
   • lisamaterjalid kandidaadi ülesseadja äranägemisel.
   • Kandidaadi CV peab olema kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) avalikus portaalis.
 • Aasta akadeemilise noorteadlase valimine
  • Aasta akadeemiline noorteadlane valitakse EANÜ konkursikomisjoni koosolekul.
  • Aasta nais-noorteadlase valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
   • aktiivne lülitumine teadustegevusse, sh:
    • teaduslike projektide juhtimine või osalemine põhitäitjana;
    • silmapaistvad teadustulemused ja nende publitseerimine;
    • esinemine erialastel teadusfoorumitel;
   • magistri(te) või doktorandi/doktorantide juhendamine;
   • teaduspreemiad ja -tunnustused;
   • osalemine teadusorganisatoorses tegevuses.
  • EANÜ konkursikomisjonil on õigus aasta noore naisteadlase valimisel arvestada täiendavaid asjaolusid, mis tulenevad konkursile esitatud lisamaterjalidest.
 • Konkursitulemuste kinnitamine ja aasta akadeemilise noorteadlase autasustamine
  • EANÜ juhatus kinnitab konkursikomisjoni tulemused ja autasustab aasta akadeemilist Noort naisteadlast EANÜ tänukirjaga ja meenega.
  • Tänukiri koos mälestusesemega „Akadeemiline noor naisteadlane (vastava aasta number)” antakse üle EANÜ konverentsil.

Aasta „Akadeemiline noor naisteadlane” annab allkirja EANÜ auraamatusse.